РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Цветелина
Фамилия: Харакчийска
Адрес:
ул."Студентска"8, гр. Русе 7017, България
Телефон:
+359 82 / 888 612
Email: tharakchiyska@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 15.02.1976
Пол: ж
Трудов стаж
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на: методиката на ранното чуждоезиково, лингвистичните особености на усвояване на английския език в детска възраст, фонетиката, лексикологията, морфологията и синтаксиса на английския език и обучението по английски език на студенти
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" № 8
гр. Русе - 7017
Вид на дейността или сферата на работа: образователна
от -до: 2011 - 2013
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на: методиката на ранното чуждоезиково, лингвистичните особености на усвояване на английския език в детска възраст, фонетиката, лексикологията, морфологията и синтаксиса на английския език и обучението по английски език на студенти
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" № 8
гр. Русе - 7017
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
от -до: 2009 - 2010
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на: методиката на ранното чуждоезиково, лингвистичните особености на усвояване на английския език в детска възраст
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска" № 8
гр. Русе - 7017
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
от -до: 2002 - 2009
Заемана длъжност или позиция: учител по английски език
Основни дейности и отговорности:
Преподаване на английски език
Име и адрес на работодателя:
Английска гимназия "Гео Милев"
ул. "Алеи Възраждане" 3
гр. Русе 7002
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на средното образование
Образование и обучение
от -до: 2004 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертационния труд: "Формиране на фонематичен слух у 9-10-годишните деца, изучаващи английски език в начален етап".
Научен ръководител: доц. д-р Димитрина Игнатова-Цонева
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: доктор по научната специалност 05.04.01 Общо и сравнително езикознание
от -до: 1995 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по специалност Английска филология с професионална квалификация “филолог-учител”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Магистърска програма: Британистика
Лингвистични дисциплини: граматика, морфология, синтаксис, фонетика на английския език; психолингвистика, семантика, езикознание, историческа граматика, теория на превода
Литературни дисциплини: Съвременна английска литература, американска литература, класическа английска литература
Културология: История и култура на Великобритания, История и култура на САЩ
Курс: Европейска интеграция
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий"
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1990 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Английска гимназия "Гео Милев", гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски език
С2 - Proficient user С2 - Proficient user С2 - Proficient user С2 - Proficient user
немски език
В2 - Independent use В2 - Independent use В1 - Independent use В1 - Independent use
руски
В1 - Independent use В2 - Independent use В1 - Independent use В1 - Independent use
Социални умения и компетенции: Умения за междукултурно общуване и за работа в екип
Организационни умения и компетенции: Ръководител на проект “Качествено преподаване на чужд език” – партньорски проект на Британски съвет България (2004-2006)
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Умения за работа с Microsoft Office 2007, копирна техника
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория Б
Допълнителна информация  
Образователни проекти Участник в 16 научноизследователски и образователни проекти по национални и международни програми, от които:
-Проект по програма „Темпус“ № 543839-TEMPUS-1-2013-1- SE-TEMPUS-SMHES на тема „A Network for Lifelong Learning in Armenia, Georgia and Ukraine (LeAGUe)“ – член на екипа;
-Проект № 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW “Future education and training in computing: How to support learning at anytime anywhere” – член на екипа;
-Проект по програма „Еразъм+“, K2 – Strategic Partnerships на тема „Develop, Evaluate and Safe Knowledge – Knowledge Continuity in Vocational Education“ (DESK) – член на екипа;
-Проект BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет”, дейност 6 "Създаване на виртуална библиотека за дистанционно обучение на бакалаври и магистри";
-Ръководител на проекта Качествено преподаване на чужд език – партньорски проект към Британски съвет България.
Научноизследователски проекти по фонд НИ на университета - 5;
Награди 6 награди, от които:
- Грамота и Кристален приз „Будител на факултет Природни науки и образование“, връчен от Студентския съвет при Русенския университет „А. Кънчев“ – м. декември 2015 година;
- Грамота и почетен знак на Съюза на учените – Русе – м.май 2013 година;
- Грамота за отличната организация на Секция „Лингвистика“ на Научната конференция РУ&СУ’12 на Русенския университет „А. Кънчев“ и Съюза на учените – Русе (12.11.2012 год.)
- Институционална награда Кристален приз „The Best Paper“ за доклада "Overgeneralization as a Strategy for the Acquisition of L1 and L2 Morphology (The Category of Number), представен на научната конференция РУ&СУ'11.
- Грамота за получена трета награда за добро представяне на изложбата на печатни и електронни издания на преподавателите от
Русенския университет с учебниците „Методика на обучението по английски език" и „Учебно помагало по методика на обучението по английски език в начална училищна степен" (12.11.2011 год.).
Организиране и ръководене на конференции и семинар - Лектор на методически семинар за начални учители по чужд език „Развитие на уменията на учениците от началното училище за говорене на изучавания чужд език”, организиран съвместно с Регионалния инспекторат по образование – гр. Русе – 16.12.2014 година;
- Участник в организационните и програмните комитети на 5 международни конференции:
- International Conference “Language for specific purposes”, Southwest State University in Kursk (Russia), м. май 2016 година;
-Foreign Language Competence as an Integral Component of a University Graduate Profile IV, University of Defence (Бърно, Чешка Република) – 25 ноември 2014 година;
-21-ва международна годишна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език, проведена в РУ „А. Кънчев“, проведена в периода 30 март – 01 април 2012 година;
- 4th Annual International Colloquium Modern Trends in Communication, Education and Interdisciplinarity. Challenges in Translation and Interpretation, проведена в периода 15 – 16 юни 2012 година в Faculty of Technological Equipment, Букурещ, Румъния.
- 5th International Colloquium „ICIRFECS2012: PAST, PRESENT and FUTURE. Interdisciplinary Research – A Key to the Future European Cultural Space“, проведена в периода 08 – 11 ноември 2012 година в Centre of Research, Resources and European Studies, Букурещ;
- Организатор на регионален семинар за обучение на учители по английски език с обучител Тим Боуен (Пилгримс, Великобритания)– м. ноември 2010 година;
- Председател на секция "Linguistics and Literary Studies" на годишната конференция на Русенския университет (РУ&СУ) – от 2009 г. – до момента.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.