РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Таня
Фамилия: Стоянова
Адрес:
Телефон:
082888502
Email: tstoyanova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 08.01.1950 г
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1974 - сега
Заемана длъжност или позиция: В момента доцент
Основни дейности и отговорности:
От 1999 г. Доцент по 02.04.13: "Електротехнологии"
От 1986 г. - 1999 г.- Главен систент по "Теоретична електротехника"
От 1978 г. - 1986 г.- Старши систент по "Теоретична електротехника"
От 1975 г. - 1978 г.- Асистент по "Теоретична електротехника"
От 1974 г. - 1975 г.- Стажант асистент по "Основи на автоматизацията"
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев",7017 Русе, ул. "Студентска" 8,Факултет "ЕЕА",Катедра "Теоретична и измервателна електротехника"
Вид на дейността или сферата на работа: • 0421 Теоретична електротехника
Лекции, семинарни и практически упражнения, курсова работа на специалности КСТ и ТКС
• 7375 Теоретична електротехника
Лекции, семинарни и практически упражнения, курсова работа на специалности КСТ и ТКС
• 3110 Комуникационни вериги-Лекции на специалност ТКС
• 6180 Комуникационни вериги-Лекции на специалност ТКС
• 0377 Теоретична електротехника -1-Лекции на специалности ЕЕЕО, КУА и Е
• 7450 Теоретична електротехника -1-Лекции на специалности ЕЕЕО, КУА и Е
• 3145 Теоретична електротехника -2-Лекции на специалности ЕЕЕО, КУА и Е
• 7457 Теоретична електротехника -2-Лекции на специалности ЕЕЕО, КУА и Е
• 1000 Теоретична електротехника – 1
Лекции и семинарни упражнения на специалност ЕЕЕО
• 6430 Теоретична електротехника – 1
Лекции и семинарни упражнения на специалност ЕЕЕО
• 2526 Теоретична електротехника – 1
Лекции, семинарни упражнения и курсова задача на специалност и АИУТ, Е
• 6502 Теоретична електротехника – 1
Лекции, семинарни упражнения и курсова задача на специалност и АИУТ, Е
• 2536 Теоретична електротехника – 2
Лекции, семинарни и лабораторни упражнения на специалности ЕЕЕО, АИУТ и Е
Образование и обучение
от -до: 1974 - 0000
Наименование на придобитата квалификация: Електроинженер-магистър по специалност"Високочестотна радиотехника"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
От 1974 г. - сега- Преподавател по Теоретична електротехника В РУ "А. Кънчев" - Русе
От 1989 г.- Кандидат на техническите науки - 02.04.01 Теоретична електротехника - обучение във ВМЕИ "Вл. Ил. Ленин"-София, сега ТУ - София
От 1974 г. - Електроинженер, специалност "Високочестотна радиотехника"
От 1969 г. - 1974 г. - студентка във ВМЕИ "Вл. Ил. ленин"- София, факултет "Радиоелектроника", специалност "Радиотехника"
От 1965 г. - 1969 г. - ученичка в Техникум по електротехника, гр. Русе, спец. "Радио и телевизия"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ТУ-София
Ниво по националната класификация: Доктор
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн. добро мн. добро мн. добро мн. добро
немски
добро добро добро добро
английски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции: От 2000 г. Член на факултетен съвет на факултет "Електротехника, електроника и автоматика" на РУ "А.Кънчев"
От 2004 г. – 2012 г.- Председател на Атестационната комисия на факултет "Електротехника, електроника и автоматика" на Русенски университет "А.Кънчев"
От 2007 г. Член на комисията за кандидатстудентския изпит по "Общотехническа подготовка"
От 2009 г. Член на комисията за Олимпиадата на учениците по "Електротехника и електроника"
Организационни умения и компетенции: От 1981 г. - сега
- участие в подготовката на студентите от електротехническите специалности на РУ "А.Кънчев" за участие в Републиканските кръгове на олимпиадата по Теоретична електротехника;
- участие в подготовката и провеждането на Републиканските кръгове на олимпиадата по Теоретична електротехника, както в Русенски университет "Ангел Кънчев", така и в другите технически ВУЗ, домакини на тези олимпиади;
- член на журитата на Републиканските кръгове на олимпиадата по Теоретична електротехника.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: свидетелство за управление на МПС, категории B и М - от 1980 г.
Допълнителна информация  
Участие в национални и международни проекти Участие в проекти по Фонд научни изследвания
- от 2001 г. - 2005 г., с научен ръководител проф. д-р Никола Армянов. Тематиката на проектите е в областта на Електроискровата обработка на тютюневи растения, с цел ускоряването на тяхното изсушаване и намаляване на количеството електрическа енергия при принудителното им сушене.
Изготвени отзиви и рецензии Отзиви на автореферати на дисертации за получаване на научно-образователната степен "Доктор":
- на инж.Валери Димитров Тодоров от ХТМУ-София на тема: "Вериги със свръх ниска енергийна консумация базирани на RSFQ технологии" – декември 2009 г.
- на инж.Ирина Николова Асенова от ВТУ "Тодор Каблешков"-София на тема: "Топологичен анализ на чувствителността на електрически вериги" – февруари 2008 г.;
- на инж. Галина Петкова Чернева от ВТУ "Т.Каблешков"-София на тема: "Формиране и изследване на сигнали, съгласувани с комуникационни канали" – септември 2007 г.

Рецензии на проекти по ФНИ:
- от 2004 г. - 2006 г. рецензии на проекти с научни ръководители доц. д-р Лидия Георгиева и доц. д-р Никола Ангелов;
- 2007 г. рецензия на проект с научен ръководител доц. д-р Георги Рашков Георгиев.

Рецензии на заявки на проекти по ФНИ:
- за 2004 г. и 2006 г. рецензии на заявки на проекти с научни ръководители доц. д-р Лидия Георгиева и доц. д-р Никола Ангелов;
- от 2007 г. - 2013 г. рецензии на заявки на проекти с научни ръководител доц. д-р Георги Рашков Георгиев.

Рецензии на учебници и учебни пособия:
- 10 рецензии на учебници и учебни пособия, с автори от Русенски университет "Ангел Кънчев"-Русе;
- рецензии на учебни пособия, с автори от ВТУ "Тодор Каблешков"-София.

Рецензии на учебни програми:
- над 30 броя
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.