РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Цветелин
Фамилия: Георгиев
Адрес:
ул. "Плиска" - 55, Русе, 7004, България
Телефон:
+359-82-888493
Email: tzgeorgiev@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 3.02.1976
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2009 - 2018
Заемана длъжност или позиция: гл.асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска"-8
к-т 1.316
7017 Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2006 - 2009
Заемана длъжност или позиция: ст.асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска"-8
к-т 1.316
7017 Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2003 - 2006
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска"-8
к-т 1.316
7017 Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2002 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертационен труд на тема: „Осигуряване на качеството на чугун със сфероидална форма на графита” по научната специалност / докторска програма "Материалознание и технология на машиностроителните материали".
Защитен на 13.06.2013г.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Руснски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1996 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
„Машиностроителни технологии и мениджмънт”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
C2 Ниво - свободно C2 Ниво - свободно C2 Ниво - свободно C2 Ниво - свободно
руски
C2 Ниво - свободно C2 Ниво - свободно C2 Ниво - свободно C2 Ниво - свободно
немски
B2 Ниво - самостояте С1 Ниво - свободно B2 Ниво - самостояте B2 Ниво - самостояте
испански
В1 Ниво - самостояте В1 Ниво - самостояте A2 Ниво - основно В1 Ниво - самостояте
румънски
С1 Ниво - свободно В2 Ниво - самостояте В2 Ниво - самостояте В1 Ниво - самостояте
френски
В1 Ниво - самостояте В1 Ниво - самостояте А1 Ниво - основно А1 Ниво - основно
китайски
А1 Ниво - основно А1 Ниво - основно А1 Ниво - основно А1 Ниво - основно
Социални умения и компетенции: "В свои води" при контакти и работа с чуждестранни партньори.
Организационни умения и компетенции: - Координатор по проект EuroQLIO (www.euro-qlio.eu) за Русенски университет "Ангел Кънчев";
- ECTS координатор към кат.ТММРМ;
- вътрешен одитор (Русенски университет "Ангел Кънчев")
Технически умения и компетенции: - Курс “Извършване на одит на системи за управление по ISO 19011:2011”, 15-16 ноември 2013 г., Русе (в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0019 „Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност”)
- Семинар по румънски език, Крайова 20-27 октомври 2012;
- Лектор в рамките на семинар "25 години от въвеждането на Международните стандарти серия ISO 9000", Русе, 8 юни 2012
- Езиков курс по румънски език (октомври 2011-април 2012) 360 часа;
- Курс по "Иновационни образователни технологии" (ноември 2010, Русе);
- Курс "Методологични основи на научните изследвания. Метрологични аспекти" (февруари 2010, София);
- Семинар "Статистически методи в управлението на качеството" – проф.Ю. П. Адлер (май, 2008).
- Курс "Въведение в Шест Сигма" (декември 2006, София);
- Сертифициран одитор на Системи за управление на качеството" (декември 2004, София);
- Семинар "Проектиране и прилагане на СУК в съответствие с ISO 9000:2000 и ISO/IEC 17025:2000 във фирми и лаборатории", (ноември 2003, Истанбул, Турция);
- Семинар "Статистически методи и техники за управление на качеството" (декември 2000, Русе)- проект по програма TEMPUS;
- уебинари (www.lean.org).
Компютърни умения и компетенции: MS Office, вкл. Visio;
QStatLab;
ELearning ShEll - 2;
Adobe Connect.
Артистични умения и компетенции: поезия
Свидетелство за управление на МПС: Кат. B и M (1994г.)
Допълнителна информация  
Докторантски курсове Средства за автоматизация на научното изследване (2004)
Защита на интелектуалната собственост (2002)
Научна комуникация (2002)
Законова база и структура на дисертационния труд (2002)
Списък на проектите, свързани с дисертацията Проект 2007-МТФ-06 Разработване на методика за валидиране на процеси от ISO 9001:2000
Проект 2005-МТФ-05 Разработване на методика за подобряване на качеството на процеси по ISO 9001:2000
Erasmus Programme Обучавани студенти и двустранни споразумения
Проекти Проекти през 2013-2014г.
BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет”
BG051РО001-3.3.07-0002 „Студентски практики”
BG051РО001-3.1.09-0014 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите"
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.