РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Венко
Фамилия: Витлиемов
Адрес:
ул. Митр. Григорий 6, бл."Родина", вх.3, ет.1, п.к.2
Русе, BG-7004, България
Телефон:
Email: venvit@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 21.08.1947
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1974 - 2012
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
стажант асистент (1974); асистент (1975); старши асистент (1978); главен аси­стент (1986); доцент (2002).
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет - Русе
Машинно-технологичен факултет
Катедра "Техническа механика"
Секция "Дискретни механични системи"
Факултет Природни науки и образование
Катедра "Информатика и информационни технологии"
Вид на дейността или сферата на работа: Разработва и провежда лекции и практически упражнения по следните дисциплини в:
- ОКС "Бакалавър": Механика 1, Механика 2, Компютърно моделиране.
- ОКС "Магистър": Оптимално проектиране на механични системи, Приложна оптимизация.
- ОКС "Доктор": Методи за оптимизация.
Образование и обучение
от -до: 1982 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
- Тема на дисертацията: "Оптимизационен синтез на пасивноуправлявано движение на макрочастица".
- Научен ръководител: проф. д.м.н. Божидар Иванов Чешанков (Факултет по приложна математика и информатика, Технически университет - София).
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1971 - 1972
Наименование на придобитата квалификация: инженер-математик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Център по приложна математика, ТУ-София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1966 - 1971
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС-Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: - Научен секретар на СНС по “Механика, машиностроене и машинознание” при ВАК [2005–2010].
- Член на Академичния съвет на РУ [2007–2011].
- Член на ФС на МТФ при РУ [2004–2012].
- Член на Експертния съвет на направление “Общотехнически науки” [2004–2007].
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Области на професионален интерес (ключови думи): Теоретична и приложна механика. Компютърно моделиране на дискретни механични системи. Оптимизационен синтез на пасивноуправлявани механични системи. Глобална и многокритериална параметрична оптимизация.
Членство в научни организации: Съюз на учените в България, клон Русе [1990-2014]
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.