РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Виктория
Фамилия: Рашкова
Адрес:
Телефон:
+359 82 888 214
Email: vkr@ami.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 13.01.1978
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: доктор
Основни дейности и отговорности:
по научна специалност 01.01.13 "Математическо моделиране и приложения на математиката"
Име и адрес на работодателя:
ИМИ-БАН
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2011 - 2012
Заемана длъжност или позиция: гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
катедра Информатика и информационни технологии
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2010 - 2011
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2006 - 2010
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2005 - 2006
Заемана длъжност или позиция: учител по информатика и ИТ
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
СОУ "Възраждане"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2003 - 2005
Заемана длъжност или позиция: учител по информатика и ИТ
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ПГИУ "Елиас Канети"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2002 - 2003
Заемана длъжност или позиция: учител по информатика и ИТ
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
СОУ "Й. Йовков"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2007 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: задочен докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
"Изследване на динамичното поведение на Клетъчно Невронни Модели с приложения в разпознаване и обработка на образи"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ИМИ при БАН
Ниво по националната класификация:
от -до: 2000 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: Преквалификация за "Учителска правоспособност"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1997 - 2002
Наименование на придобитата квалификация: висше образование- магистърска степен
Основни предмети/застъпени професионални умения:
"Компютърни системи и технологии"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1993 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
"Счетоводна отчетност"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Икономически техникум- Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски език
5 5 4 5
английски език
5 5 4 5
Социални умения и компетенции: Работа с хора, комуникативност, способност за адаптиране към различна среда и обстановка.
Организационни умения и компетенции: от 2011 г.- член в секция МИФ на СУ-Русе;
от 2012 г - секретар и пълномощник на секция МИФ на СУ-Русе.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Word, Excel, Access, Power Point, Front Page, Corel Draw, PhotoShop, Dream Weaver, Delphi, MatLab, CAD- CAM system
Програмиране на mySQL, Pascal, VBA, C++, HTML, PHP
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: ---
Допълнителна информация  
Образователни проекти 1.Проект № BG051PO001-4.3.04-0007, „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет”, 2013 г.
2.Проект „Студентски практики“, BG051PO001- 3.3.07-0002, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд, 2013 г.
3.Проект № BG051PO001-3.3.06- „Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии“, програма „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“, от 22.06.2013- до 22.06.2015 г.
4.Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014- 2020 г.” (ОП НОИР), съфинансиран от Европейски социален фонд.
Научноизследователски проекти 5.ФПНО – 05 “Изследване на съвременни програмни среди за разработване на програмно осигуряване за мобилни терминали”, 2007 г.
6.ДИД 02/ 15 - За период 2009- 2011 г., ФНИ, "Комбиниран подход с метод на гранични интегрални уравнения и клетъчно невронни мрежи за анализ на пиезоелектрични материали с пукнатини".
7.ФПНО-05- Разработване на специализирано осигуряване за компюърна игра, 2011.
8.ИО 02/12- „Интегродиференциални уравнения за решаване на свързани задачи за многофункционални материали с нано-нееднородности“.
Курсове за повишаване на квалификацията - Обучение за работа с платформата ISI Web of Knowledge на Thomson Reuters;
- Платформа за e-обучение;
- Интерактивни презентационни системи;
- Видеоконферентни системи;
- Използване на електронните форми, методи и средства на дистанционното обучение (01.07.2013 г.);
- Защита на авторските права и защита на интелектуалната собственост (26.03.2014 г.), с хорариум 20 часа;
- Съвременни образователни стратегии, базирани на нови информационни и комуникационни технологии (27.05.2014 г.), с хорариум 22 часа;
- Методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност (20.06.2014 г.), с хорариум 29 часа;
-Мрежи и мрежови технологии (29.09 – 03.10.2014 г.), с хорариум 20 часа;
- Английски език II (от 18 - 24.10.2014 г.), с хорариум 20 часа;
- Разработване на учебни планове и програми, обвързани със Системата за натрупване и трансфер на кредити ECTS (07.11.2014 г.), с хорариум 22 часа;
- Методика за организиране и отчитане на учебната и научноизследователската дейност (28.11.2014 г.), с хорариум 33 часа.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.