РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Весела
Фамилия: Михова
Адрес:
Ул. Муткурова 37, гр. Русе, 7000, България
Телефон:
+359 887 107 142
Email: vmicheva@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 07.12.1986 г
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2013 - 2017
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Водене на упражнения към катедра Приложна математика и статистика (ПМС) в сферата на приложната статистика, оптималното управление, иконометрията. Еразъм координатор за катедра ПМС от началото на учебната 2015/2016 г.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Образование
от -до: 2013 - 2013
Заемана длъжност или позиция: Асистент Медии
Основни дейности и отговорности:
Участие в социални проекти на ниво идеи и разработка; подготовка на медийни кампании; изготвяне на публикации за информационните канали на Еконт.
Име и адрес на работодателя:
Еконт Експрес ООД
Русе (България)
Вид на дейността или сферата на работа: Логистика, Услуги, Медии
от -до: 2011 - 2013
Заемана длъжност или позиция: Анализатор Решения
Основни дейности и отговорности:
Обработка на данни със статистически софтуер, моделиране и анализ на кредитния риск, обучение на новопостъпили кадри, водене на кореспонденция на английки език.
Име и адрес на работодателя:
Експириън България ЕАД
София (България)
Вид на дейността или сферата на работа: Статистически анализ, Аналитични и маркетингови услуги
от -до: 2010 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Анализатор
Основни дейности и отговорности:
Обработка на данни със статистически софтуер, моделиране и анализ на кредитния риск, водене на кореспонденция на английки език.
Име и адрес на работодателя:
Експириън България ЕАД
София (България)
Вид на дейността или сферата на работа: Статистически анализ, Аналитични и маркетингови услуги
от -до: 2009 - 2010
Заемана длъжност или позиция: Стажант
Основни дейности и отговорности:
Обработка на данни със статистически софтуер, моделиране на кредитния риск, водене на кореспонденция на английки език.
Име и адрес на работодателя:
Експириън България ЕАД
София (България)
Вид на дейността или сферата на работа: Статистически анализ, Аналитични и маркетингови услуги
от -до: 2009 - 2010
Заемана длъжност или позиция: Хоноруван преподавател
Основни дейности и отговорности:
Водене на упражнения по Oбикновени диференциални уравнения (зимен семестър) и по Статистика и емперични методи (летен семестър).
Име и адрес на работодателя:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Вид на дейността или сферата на работа: Образование
от -до: 2007 - 2010
Заемана длъжност или позиция: Репортер
Основни дейности и отговорности:
Писане на статии с икономически характер в сайта Investor.bg; качване на редовни сутрешни материали от външни източници; редовни авторски материали; отразяване на пресконференции; анкети; интервюта.
Име и адрес на работодателя:
Инвестор.БГ АД
София (България)
Вид на дейността или сферата на работа: Медии, Интернет
от -до: 2007 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Стажант
Основни дейности и отговорности:
Писане на статии с икономически характер в сайта Investor.bg; качване на редовни сутрешни материали от външни източници; отразяване на пресконференции.
Име и адрес на работодателя:
Инвестор.БГ АД
София (България)
Вид на дейността или сферата на работа: Медии, Интернет
Образование и обучение
от -до: 2016 - 2018
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Иконометрия, Теория на експеримента; докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката“; дисертационен труд на тема: „Иконометрични модели във финансите“ с ръководител проф. д-р Велизар Павлов
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2009 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Вероятности и статистика; дипломна работа на тема: „Моделиране на отхвърлените кандидати и прилагане на логистична регресия при оценяването на риска от нови клиенти в банковата индустрия“, защитена с отличен 6,00
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2005 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Приложна математика; среден успех: отличен 5,73
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2000 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Математика, информатика и английски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия "Константин Величков"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български език
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
B2 B2 B1 C1
Руски език
B2 B2 A2 A2
Социални умения и компетенции: - Добри комуникационни и ораторски умения, придобити благодарение на участия (с проекти) в конференции по математика; включване в обучение за презентиране, проведено от Експириън България ЕАД; водене на упражнения в областта на математиката в Софийския и Русенския университети.
- Добра работа в екип - умение, придобито вследствие на работата ми в Инвестор.БГ АД и затвърдено при следващите работодатели, както и с участия в различни работни групи и дейности на неправителствени организации.
Организационни умения и компетенции: Силно изразени организаторски качества: организиране на поредица от обучения за нови кадри и временно (по заместване) ръководене на екип в Експирън България ЕАД; координиране в ТД Приста на проект, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП; активно участие в организирането на походи на туристическото дружество към ФМИ (СУ) и самостоятелно организиране на множество преходи в българските планини.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Добро владеене на Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access). Работа с Latex. Отлични познания в SPSS и WPS – олекотена верия на SAS. Основни познания по Java, HTML, Pascal, R, STATISTICA, MATLAB.
Артистични умения и компетенции: Народни танци
Фотография
Свидетелство за управление на МПС: B
Допълнителна информация  
Обучения Преминати обучения в сферата на комуникацията и управление на времето: „Комуникативни умения. Ефективна комуникация в проектите“ (май 2012 г.) и „Ефективно управление на времето и приоритизиране“ (юни 2012 г.).
Проекти Част от научния колектив на следните проекти:
- Договор No. 013/09.04.2014 г. с ФНИ-СУ „Изследване на достижимото множество на управляеми системи“ с ръководител проф. д.м.н. Михаил Кръстанов
- Проект с ФНИ-РУ - No 2014 ФОЗЗГ - 02 на тема „Изследване на модели от финансовата математика“ с ръководител проф. д-р Велизар Павлов
- Договор 08/26.03.2015 г. с ФНИ-СУ „Изследване на достижимото множество на управляеми системи“ с ръководител проф. д.м.н. Михаил Кръстанов
- Проект с ФНИ-РУ - No 2015 - ФОЗЗГ – 03 "Приложни аспекти на статистическите анализи и модели", с ръководител доц. д-р Евелина Велева
- Проект с ФНИ-РУ - No 2016 - ФПНО – 05 "Изследване на модели от финансовата математика", с ръководител проф. д-р Велизар Павлов
- Проект с ФНИ-РУ - No 2017 - ФПНО – 05 "Създаване на учебно-научна лаборатория за изследване и моделиране на реални процеси", с ръководител доц. д-р Евелина Велева
Конференции - Участие през 2004/2005 г. на конференции на УчИмИ с реферат на тема "Двойни прогресии и приложения на прогресиите за намиране на някои суми", оценен с грамота за много добро представяне.
- Присъствие като слушател на Зимна школа за докторанти, постдокторанти и млади учени във Велинград 21-24 февруари 2014 г.
- Присъствие като слушател на Международна конференция Математически Дни в София 7-10 юли 2014 г.
- Участие в Научна конференция РУ&СУ 24-25 октомври 2014 г. с доклад на тема "Математико-икономически анализ на инвестиционен проект – изграждане на хладилно плодохранилище" в съавторство с ас. Иван Георгиев и д-р Емилия Христова.
- Участие в Студентската научна сесия (СНС’15) в Русенския университет с доклад на тема "Върху едно приложение на транспортна задача" в съавторство с ас. Иван Георгиев.
- Участие в Докторантска конференция по математика и информатика 15-18 октомври 2015 с доклад на тема "Maximizing social welfare in environmental context".
- Участие в Научна конференция РУ&СУ 2017 г. с доклад на тема "Една класификация на кредитополучателите на търговските банки".
- Участие в IX International Conference on Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences (AMiTaNS) 2017 с доклад на тема "Comparative analysis on the probability of being a good payer" в съавторство с проф. д-р Велизар Павлов.
- Участие в International Conference Economy and Business 2017 с доклад на тема "An approach of estimating the probability of being good for new borrowers" в съавторство с проф. д-р Велизар Павлов.
- Участие в Научна конференция РУ&СУ 2017 г. с доклад на тема "Decision trees as a Business Online Advertising Strategy Optimization Tool”, отличен с приза “THE BEST PAPER”.
Учебна работа - През 2014 г. под ръководството на проф. Велизар Павлов участвах в обновяване учебната програма по Приложна математика на студентите от специалност Информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Промените бяха приети от ръководството на Русенския университет.
- През 2015 г. под ръководството на проф. д-р Велизар Павлов участвах в изготвянето на учебни програми по Моделиране в социалното дело и Трудова и социална статистика за магистърската програма Математическо моделиране във финансите, застраховането и социалното дело. Програмите бяха одобрени от ръководството на Русенския университет.
- През 2015 г. бях назначена за член на експертен съвет за професионално направление 4.5 Математика, който изпълнява и функциите на Учебно-методична комисия във връзка с акредитацията на това направление.
- През 2016 г. съвместно с проф. д-р Велизар Павлов работихме над книгата „Приложна статистика със SPSS”, която излезе от печат през септември 2016 г. Моята роля е свързана основно с главата, посветена на клъстерен анализ, както и с разработване на насоки за използване на SPSS в задачи с клъстерен анализ и такива за проверка на хипотези за относителен дял в генерална съвкупност и за разлика между два относителни дяла.
Членства в сдружения Членувам в следните сдружения:
- Съюза на математиците в България
- Туристическо дружество "Приста-Русе"
- Сдружение "За Ехо"
- Неформална гражданска група "Русенци за българската природа"
Други умения и компетенции - Изкаран курс по първа долекарска помощ (2013 г.)
- Завършен курс по алпинизъм и скално катерене (2014 г.)
- Основен двигател в кампания за разумно оползотворяване на отпадъците в Русенския университет (2015 г.)
- Участие в разработката и изпълнението на проект „Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови“ по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП (срок за изпълнение на проекта: 19.11.2014 - 30.04.2016). Координатор на проекта - организиране и популяризиране на събития, работа с доброволци, ученици, експерти и медии.
- Завършено обучение по алгоритми за анализ на големи данни (2018 г.)
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.