РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Ваня
Фамилия: Захариева
Адрес:
бул."Г. Делчев" № 18, гр. Русе, 7016
Телефон:
Email: vzaharieva@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 24.04
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност:Материалознание, електрофизични и вакуумни технологии.
Име и адрес на работодателя:
Русенския университет „Ангел Кънчев”,
гр. Русе, ул. “Студентска” №8,
ПК 7017,
www.uni-ruse.bg,
Факултет: "Машино-технологичен"
Катедра: "Материалознание и технология на материалите"
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска и изследователска в областта на материалознанието.
от -до: 2009 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Административен секретар
Основни дейности и отговорности:
Деловодство
Име и адрес на работодателя:
РУ "А.Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2004 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: доктор по Материалознание и технология на машиностроителните материали
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертация на тема: "Многослойни твърди износоустойчиви покрития на титанова основа, получени чрез магнетронно разпрашване"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Р У, катедра МТМ
Ниво по националната класификация: образователна и научна степен "Доктор"
от -до: 1999 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: Машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Р У, катедра МТМ
Ниво по националната класификация: Бакалавър инженер
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Мн.добър Добър Добър Добър
Немски
Мн.добър Мн. добър Добър Мн. добър
Руски
Мн. добър Мн. добър Мн. добър Мн. добър
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Социални умения и компетенции: Адаптивност, комуникативност, екипност, убедителност,аналитични умения.
Компютърни умения и компетенции MS Office, Internet, Image Pro Plus, Photo Shop,Corel Draw, принтер, скенер, факс и копирна машина.
Участия в проекти: ПРОЕКТ 2005 – МТФ – 02; “Разработване на дву-, три- и многослойни наноструктурирани и градиентно ориентирани, защитно-декоративни покрития на хромова и титанова основа”


ПРОЕКТ 2006 – МТФ – 02 – “Разработване на многослойни наноструктурирани, защитно-декоративни покрития TiN/TiC чрез комбиниране на магнетронен и електродъгов източници на пари”

ДОГОВОР ДОО2-158 /16.12.2008г. с НФНИ

Тема на проекта: „Симулиране на процеси на пластично деформиране на ултрадисперсно-структурирани алуминиеви сплави”

Проект 2011-МТФ-02-"Разработване на система за автоматизирано управление и мониторинг на технологичен процес за получаване на многослойни покрития във вакуум"

ПРОЕКТ-2012-ФМТ
"Създаване на система за автоматизирано управление и мониторинг на метализационния процес във вакуум при едновременна и последователна работа на два типа изпарители"
Свидетелство за управление на МПС: КАТЕГОРИЯ – „В”
Научни интереси: Всичко на тема покрития: нано,- вакуумни и електрофизични технологии.
Артистични умения и компетенции: Поезия
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.