РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 22441 до 22460 от общо 22839
други трудове Пашкунова Ю. Комплексна физиотерапевтична програма при хронична торако-лумбална болка, Дисертационен труд, 2015, стр. 182
други трудове Пеева И. В. Вьiбор средств автоматизации сборки соединений деталей для передачи крутящего момента с применением гофрированньiх втулок, дисертация, МГТУ "СТАНКИН" - Москва, 1997, стр. 184
други трудове Пенев, C. Приложение на редуктори и зъбни предавки в подемно- транспортната техника, доклад за Студентска научна сесия - науче ръководител, 2014,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2014/TF.pdf, стр. 71 - 75
други трудове Пенев, П. Научно съобщение на кръгла маса, организирана от Съюза на юристите в България, относно правната уредба на Висшия съдебен съвет, конституционни и законови основания на ВСС, научно съобщение, 2011
други трудове Пенев, П. Научно съобщение, представено на Гражданския конвент за конституционни реформи на тема "Какво ще променят промените в Конституцията", научно съобщение, 2006
други трудове Пенев, П. / съавторство и обща редакция/. Наръчник по организиране на преки връзки между стопанските организации на НРБ с партньори от другите страни членки на СИВ и създаване на съвместни стопански организации на територията на НРБ. Изд.БТПП, наръчник, 1988, стр. 143
други трудове Пенева Н. Образът на протестиращия българин в началото на XX век по данни от българския език, Дисертационен труд, 2018, стр. 245 с.
други трудове Пенева Н. Образът на протестиращия българин в началото на XX век по данни от българския език., Автореферат, 2018, стр. 37 с.
други трудове Пенчев, М.С. Методы вероятностного анализа и оптимизации контроля на автоматизированной сборочной линии с последовательным выполнением операций, Автореф. диссерт. на соиск. ученой степени к.т.н., 1982, стр. 16 стр
други трудове Пенчева, Б. Създаване на нови анкети с цел подобряване качеството на лекционното преподаване, доклад за студентска научна сесия - научен ръководител, 2017,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2017/TF.pdf, стр. 68 - 73
други трудове Пенчева, Б., П.Боримечкова. Втори живот на употребяваните автомобилни части – връзката на инженера с изкуството, студентска научна сесия СНС'17 - научен ръководител,, 2017,http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2017/TF.pdf, стр. 52-56
други трудове Петкова, М. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА GEOGEBRA ПРИЛОЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОМЕТРИЯ, Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС„доктор“, 2016,http://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file/download&id=5700, стр. 1 - 72
други трудове Петкова, М. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА GEOGEBRA ПРИЛОЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОМЕТРИЯ, Дисертационен труд за присъждане на ОНС„доктор“, Д249, 2016,http://www.math.bas.bg/library/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=28&lang=bg, стр. 1 - 247
други трудове Пометкова, Я. Семантично усложняване на българското просто изречение с адвербиализации и номинализации, Хабилитационен труд (СНС към ВАК), 2007, стр. 211 с.
други трудове Пометкова, Я. Синтактична синонимия на подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не в съвременния български език.София, БАН, Дисертационен труд, 1999, стр. 335
други трудове Пометкова, Я. Синтактична синонимия на подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не в съвременния български език. София, Автореферат, 1999, стр. 28 с.
други трудове Попов, Г.С. Изследване на енергетичните характеристики на пластинкови помпи при работа с вода и водни разтвори, дисертация, 2002
други трудове Попова, Ю. Методи за изследване на интеркултурната комуникация. Приложение на семантичния диференциал в интеркултурни изследвания, Хабилитационен труд, 2006, стр. 150
други трудове Попова, Ю. Културна специфика на афективното значение в българския език /психолингвистични аспекти/, Дисертационен труд, 2002, стр. 306
други трудове Радева, В. Водещи образователни приоритети в дейностите по изобразително изкуство за деца в предучилищна възраст (3-7 годишни). Одобрена със заповед №РД09-1123/04.07.2018 на Министъра на образованието и науката., Програма за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, 2018

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.