РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 2341 до 2360 от общо 2373
други трудове Асенова Камелия. България в Европейската икономика, Сборник Шеста конференция на младите научни работници, София, научна редакция, 2007
други трудове Вълчев., Кр. Жените в образователната система през Възраждането, статия, 2017
други трудове Вълчев., Кр. Добри практики в сферата на образованието и възможности за внедряването им в България, статия, 2017
други трудове Генова, Л. Фискална консолидация и икономически растеж, есе, участие в конкурс на БНБ за 2013 г., 2013
други трудове Генова, Л. ДЪРЖАВА, ДАНЪЦИ, ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ТЯХНАТА ВЗАИМНА ВРЪЗКА И ОБУСЛОВЕНОСТ, УЧАСТИЕ В КОНКУРСА НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ МЛАД ИКОНОМИСТ 2012 Г., 2012
други трудове Донева, Д. Механизми и форми на финасиране на екологичната политика в развитите индустриални страни, дисертационен труд, БАН, 1997
други трудове Ениманев, К. Инфраструктурна осигуреност на устойчивото развитие. Варна, ВСУ "Черноризец Храбър"., Автореферат, 2014, стр. 55
други трудове Коев, К. Религиозните малцинства в доктрините за сигурност на България, Франция и Великобритания. Сравнителен анализ, Автореферат на дисертационен труд (40 стр.). Печатна база на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012
други трудове колектив на Асоциация за регионално развитие на Област Русе (Венелинова,Н. Съавтор). МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВО ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020, оценителен доклад, 2017,http://www.borovo.org/bg/Docs/2017/12/18-12/Pril.t.1.%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9D%D0%90_%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90_%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E_%D0%9D%D0%9E%D0%95%D0%9C
други трудове Корнажева, М. Субнационалното равнище в многостепенното управление на Европейския съюз. Оптимизъм за българските региони, хабилитационен труд, 2013, стр. 160
други трудове Корнажева, М. Езиковата политика – фактор за сигурност в европейското трансгранично сътрудничество., дисертационен труд, 2010, стр. 222
други трудове Корнажева, М. Езиковата политика – фактор за сигурност в европейското трансгранично сътрудничество, автореферат, 2010, стр. 36
други трудове Костадинова И. Управление на икономически, медицински и социални резултати на лекарския труд, автореферат, 2016,Издателски център: Русенски университет "Ангел Кънчев", стр. 51
други трудове Косулиев, А. Същност и особености на социалния капитал, ФНИ проект 08-БМ-04, 2009,https://www.academia.edu/30052610/Същност_и_особености_на_социалния_капитал
други трудове Кунев, С. Характеристики и специфика на социалното предприемачество в практиката. В: Социалното предприемачество в контекста на ко-мениджмънта (колективна монография). Акад. изд."Русенски университет", Русе., част от книга, ISBN 978-954-712-771-5, 2019, стр. 29-66
други трудове Кунев, С. Изследване на факторно въздействие върху иновационната активност на малките и средните предприятия, Автореферат на дисертационен труд (42 стр.). Печатна база на РУ, 2012
други трудове Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография). Втора част, PRIMAX, 2017,ISBN 978-619-7242-29-4, стр. 111-122
други трудове Михайлова, Л. Вътрешният контрол в управлението на лечебните заведения, Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "доктор", 2006, стр. 1-193
други трудове Николова, Ст. Обща факторна производителност и регионални различия в икономическия растеж на България (1999 - 2012), дисертационен труд, 2015, стр. 161
други трудове Попова, Ю. Методи за изследване на интеркултурната комуникация. Приложение на семантичния диференциал в интеркултурни изследвания, Хабилитационен труд, 2006, стр. 150

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.