РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 1001 до 1020 от общо 1073
доклад Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на тегловните загуби на метал в процеса на корозия на стомана в 0.1Мсярна киселина с добавка на N-(p-толил)малеимид. В: Сборник с доклади, РУ, 2006
доклад Хараланова, Т. , Рени Андросик, Небие Реджеб. Лабораторно изследване на корозионното отнасяне на стомана 3 в различни условия на протичане на корозионния процес. В: Сборник с доклади, РУ, 2010
доклад Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на тегловните загуби на метал и скоростта на корозия на стомана в 0.1 М разтвор на H2SO4 с добавка на N-(p-толил)малеимид. В: Сборник с доклади, РУ, 2005
доклад Хараланова, Т. , В.Камбурова, И.Желева. Изследване на динамиката на корозия на стомана в агресивна среда с разтворено органично вещество. В: Сборник с доклади, РУ, 2004
доклад Хараланова, Т. , Е.Лазарова. Тест по физикохимия за проверка знанията на студентите от технологичните колежи. В: Сборник с доклади, РУ, 2003
доклад Хараланова, Т. , Е.Лазарова. Адсорбция на N-(фенил)малеимид върху железен електрод в кисела среда. В: Сборник с доклади, РУ, 2003
доклад Хараланова, Т. , Емилия Лазарова,Нейко Стоянов,Рени Андросик. Лабораторно изследване на процеса на корозия на ст.3 в разтвор с добавка на N-(фенил)малеимид. В: Сборник с доклади, РУ, 2008
доклад Хараланова, Т. , И. Желева, В.Камбурова. Инхибиторен ефект на N-(p-толил)малеимид при корозията на желязо в сярно-кисела среда. В: конференция, Стара Загора, 2005
доклад Хараланова, Т. , Р.Андросик. Влияние на малеиновият анхидрид върху процеса на корозия на стомана в кисела среда. В: Сборник с доклади, РУ, 2006
доклад Хараланова, Т. , Р.Андросик. Тестът за проверка знанията на студентите по физикохимия – активна форма на педагогическа диагноза. В: конференция, Ямбол, 2004
доклад Хараланова, Т. , Р.Андросик. Корозия на стомана в кисел разтвор с добавка на органично вещество. В: конференция, Стара Загора, 2004
доклад Хараланова, Т., M. Петрова. Изчисляване изменението на ентропията при химична реакция чрез компютърна обработка на справочни данни. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база РУ „Ангел Кънчев”, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова, Т., М. Петрова. Определяне на топлинния ефект на химична реакция по косвен път. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2010, стр. 130-133, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова, Т., М. Петрова. „Компютърните тестове - средство за подготовка, затвърдяване и задълбочаване на знанията, получени при изучаване на дисциплината физикохимия от студентите на РУ „Ангел Кънчев”. В: Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 42-46, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова, Т.,Н. Изследване агресивността на корозионна среда с добавка на органично вещество. В: Научни трудове на Русенския Университет, ру, 2012, стр. 169 - 173, ISBN 1311-3321.
доклад Хараланова,Т., К. Гиргинов. Изследване влиянието на 5-[2-(methylsulfanyl)ethyl]-2-thioxoimidazolidin-4-one - и 4-thioxo-1,3-diazospiro[4,4]nonan-2-one върху процеса корозия на стомана в кисела среда. В: сборник с доклади, Русенски университет, 2014, стр. 137-142, ISBN 1311-3321.
доклад Христов, Я., Б. Богданов, И. Марковска, Д. Георгиев. Стъклокерамични материали с използване на пепел от ТЕЦ – изследвания върху кинетиката на кристалонарастване. В: Научни трудове на Университет “Ангел Кънчев” - Русе, 2010, Ruse, 2010
доклад Христова, Д., С. Тодорова. Изследване върху ензимната и фунгицидна активност на Bacillus subtilis. В: Научни трудове РУ “Ангел Кънчев” т. 37, серия 10, Русе, Русенски университет, 1999, стр. 43-47, ISBN 1311-3321.
доклад Ц.Димитров, М. Станчева. Синтез на цирконови пигменти с участието на редкоземни елементи. В: IV Национална конференция по химия, Sofia, 2001, стр. 108-109
доклад Цонев Р., С. Дамянова, М. Стоянова, А. Стоянова, О. Губеня. РацIональнι режими виробнцтва екстрактιв з пауловнιï. В: 78 Мιжнародна наукова конференцιя молодих учених, аспιрантιв ι студентιв, частина 2, , Киïв, Национальний унιверситет харчових технологιй, 2012, стр. 41-42

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.